Facebook SSO

Hướng dẫn tạo mới tài khoản và truy cập nhanh chóng thông qua Facebook

Từ Uptin.vn, bạn có thể ấn vào nút "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký (FREE)" để bắt đầu đăng ký tài khoản hoặc truy cập nhanh tại đây

Clip hướng dẫn

Nút đăng ký -> Facebook -> Tích chọn tất cả Nhóm & Trang -> Cấp quyền cho Uptin -> Hoàn thành

Hướng dẫn bằng hình ảnh

Giao diện tổng quan

Last updated