Uptin.vn
Ask or search…
K
Links

Facebook SSO

Hướng dẫn tạo mới tài khoản và truy cập nhanh chóng thông qua Facebook

Từ Uptin.vn, bạn có thể ấn vào nút "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký (FREE)" để bắt đầu đăng ký tài khoản hoặc truy cập nhanh tại đây
Đăng ký hay Đăng nhập cũng có thể sử dụng cả 2 nút này

Clip hướng dẫn

Nút đăng ký -> Facebook -> Tích chọn tất cả Nhóm & Trang -> Cấp quyền cho Uptin -> Hoàn thành
Đăng ký tài khoản nhanh chóng thông qua Facebook

Hướng dẫn bằng hình ảnh

Chọn tiếp tục với tài khoản Facebook hoặc có thể bạn phải đăng nhập facebook (nếu chưa login)
Tích chọn hết các groups và pages để Uptin có thể đăng nội dung lên giúp bạn
Cấp quyền đầy đủ cho Uptin và ấn hoàn thành

Giao diện tổng quan

Giao diện tổng quan sau khi đăng nhập thành công
Last modified 4mo ago