Uptin.vn
Ask or search…
K
Links

Google SSO

Hướng dẫn tạo mới tài khoản và truy cập nhanh chóng thông qua Google

Từ Uptin.vn, bạn có thể ấn vào nút "Đăng nhập" hoặc "Đăng ký (FREE)" để bắt đầu đăng ký tài khoản hoặc truy cập nhanh tại đây
Đăng ký hay Đăng nhập cũng có thể sử dụng cả 2 nút này

Clip hướng dẫn

Nút đăng ký -> Tài khoản Google -> Cho phép đồng bộ Calendar -> Hoàn thành
Đăng ký tài khoản nhanh chóng thông qua Google SSO

Giao diện tổng quan

Giao diện tổng quan sau khi đăng nhập thành công
Last modified 4mo ago