💰Hướng dẫn nạp & mua gói

Hướng dẫn liên kết, thêm mới tài khoản bất động sản, mạng xã hội.

Hướng dẫn nạp tiền

Cài đặt -> Thanh toán -> Chọn mệnh giá -> Chọn hình thức -> Quét QR thanh toán

Hướng dẫn mua gói tháng

Cài đặt -> Gói doanh nghiệp -> Chọn gói -> Chọn hình thức -> Quét QR thanh toán

Last updated